Formulari de registre

Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.
Aquest camp es obligatori.

Les dades del registre s'enviaran al gestor de la calculadora de residus per ser verificades i validades. En el cas d'acceptar la teva petició rebras un correu amb el teu identificador i contrasenya. Per qualsevol dubte pots contactar amb gestor@calculadoraprevencio.cat

D'acord amb l'article 5 de la LOPD i la resta de normativa concordant, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, amb domicili al c/ Escar núm. 1, 08039 de Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l'adequada gestió de la informació de contacte de persones (alta de serveis, butlletins, enviament d'informacions). Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona a la direcció de correu electrònic gestor@calculadoraprevencio.cat

El titular de les dades presta el seu consentiment per a que totes les dades personals puguin ser tractades per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, amb l'únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.